תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתרי ROL השונים ואנו מקווים כי תפיקו מהם הנאה ושימוש פרקטי.

הינכם עושים שימוש באתרי ROL להלן: "האתרים". אתרי ROL מצויים בבעלות חברת קשרי תקשורת חתך בע"מ להלן: "קשרי תקשורת". השימוש באתרים מהווה הסכמתכם לתנאים אלה, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בתשומת לב.
האינפורמציה המצוייה באתרים, הפרסומות והמידע שאנו מפרסמים באתרים, מאפשרים למצוא מידע ותכנים אשר חלקם מתפרסמים באמצעות איסוף אינפורמציה ישיר שאנו ביצענו, וחלקם מתוך אינפורמציה המתפרסמת באינטרנט בכלל. יתכן שתמצא שחלק ממידע ותכנים אלה אינם מדוייקים, אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. קשרי תקשורת אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים אשר נערך בחלקו על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי קשרי תקשורת ובחלקו באמצעות אינפורמציה שנמסרה להם ע"י צדדים שלישיים (כגון בעלי המסעדות וכד'). 

קשרי תקשורת איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתרי ROL יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. קשרי תקשורת רשאית לסלק מאתרי ROL קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצאו באתרי ROL קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

באתרי ROL מתפרסם מידע - כדוגמת מפות, ו/או מחירונים ר/או מחירים ו/או תפריטם ובהן נתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות לציבור בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. קשרי תקשורת אינה אחראית על תוכנו של המידע. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מומלץ לבדוק במקרה המתאים את תוכנו באופן עצמאי בהתאם לנתונים הבסיסיים המצויים באתרים (כגון: יצירת קשר טלפוני עם המציגים ועוד..). 

האתרים מכילים אף מידע שנמסר ע"י משתמשים השונים. המידע שנמסר לפרסום באתרים יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נא נהגו בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלכם בעקבות השימוש באתרים או פרסום איזה מפרטיכם בהם. הינכם מתבקשים לנהוג באותה מידה של זהירות שאתם נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
כמו כן קשרי תקשורת לא תישא באחריות למידע, תכנים, מודעות והצעות מסחריות, שיתפרסמו באתרים על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם, קבלתם או שימוש בהם. 

האתרים כוללים מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע שירותים שונים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. קשרי תקשורת לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות ומודעות הלוח שיפורסמו באתרים. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתרים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה ו/או קבלת שירות שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתרים תסוכם ישירות בינכם לבין המפרסם הנוגע בדבר. קשרי תקשורת איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתרים או ירכשו באמצעותן, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו. כן לא תישא קשרי תקשורת באחריות לנזק שייגרם למי שיתקשר בעסקה כאמור. 
לצד חלק מן המודעות באתרים יופיעו קישורים למחירונים שונים או מידע בנושא תפריטים ואטרקציות שונות. אין לראות במחירונים אלה או במידע משום המלצה מצידה של קשרי תקשורת לקניית נכסים או שירותים, ובכל מקרה אין המחירונים או המידע מהווים תחליף מכל סוג שהוא לבדיקה עצמית. קשרי תקשורת אינה אחראית בשום צורה שהיא לנכונותו של המידע הכלול במחירונים.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתרים - לרבות בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי קשרי תקשורת או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונות, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של קשרי תקשורת בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של קשרי תקשורת - בכתב ומראש.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כאשר הנכם מוסרים מידע המיועד לפרסום באתרים אתם מאשרים בעצם מסירתו לפרסום כי הנכם בעלי כל הזכויות בו וכי הנכם רשאים למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום הנכם מקנים לקשרי תקשורת רשיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה בכל אחד מאתרי האינטרנט של קשרי תקשורת. 

השירותים והמידע באתרים ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קשרי תקשורת בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיכם או התגובות שיעורר פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמכם באתרים. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותכם הבלעדית והמלאה.

קשרי תקשורת אינה מתחייבת, כי למסרים, למידע או למודעות שתפרסם באתרים תהיה היענות. לכן לא תישא כלפיכם באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליכם או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. קשרי תקשורת לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידכם. 

קשרי תקשורת אינה מתחייבת שהשירותים באתרים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קשרי תקשורת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קשרי תקשורת או אצל מי מספקיה. קשרי תקשורת תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים הכולל את מראם, היקפם, תוכנם וזמינותם של השירותים הניתנים בכל אחד מהאתרים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לכם על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קשרי תקשורת בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. קשרי תקשורת רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתרים, כולם או מקצתם. קשרי תקשורת תפרסם באתרים הודעה על הפסקת השירותים המתוכננת לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק קשרי תקשורת את החומר הכלול באתרים למשך עשרה ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. מבלי לפגוע באמור לעיל, אין קשרי תקשורת אחראית לכל אובדן של מידע מכל סוג, שייגרם מכל סיבה שהיא. לא תישמע כל טענה נגד קשרי תקשורת שמקורה בהסתמכות כלשהי על מידע שהתפרסם בזמן מסוים באתרים.
על השימוש באתרים יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא כל דין אחר. 

גלישה נעימה!